Just In Time Logistics Sp. z o.o. ul. Czarnohucka 10, 42-600 Tarnowskie Góry www.jitl.pl ; info@jit-logistics.pl

Informacja o wykorzystywaniu danych osobowych w spółce Just In Time Logistics

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które weszły w życie 25.05.2018.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka: Just In Time Logistics Sp. z o.o., ul. Czarnohucka 10, 42-600 Tarnowskie Góry

Wpisana do rejestru KRS pod nr 505993, NIP 9542749383, REGON 243527093
Dodatkowe miejsce wykonywania działalności: 41-800 Zabrze, ul. Handlowa 6
Kontakt ze Spółką:
Tel. +48 602 257 957
Adres mailowy: info@jit-logistics.pl
Cel oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych:
1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu
a. zawierania umów jak również wywiązywania się z już zawartych umów na usługi oferowane przez Spółkę
b. Realizacji działań marketingowych Spółki
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułów:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
1. Pracownicy Spółki w celu wykonywania obowiązków służbowych,
2. Nasi kontrahenci w ramach realizowanej usługi i podpisanych umów o przekazaniu danych osobowych,
3. Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne,
4. Firmy kurierskie, Poczta Polska S.A., Kancelarie Prawne, Biuro rachunkowe
5. Zgodnie z art. 49, ust. 1 litera C dane osobowe mogą być przesyłane do krajów trzecich, jeśli usługa Spółki będzie realizowana poza terenem Unii Europejskiej, Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:
1. Czas jaki nakazują przepisy prawa odnośnie przechowywania danych.
2. Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń do dochodzenia których konieczne jest posiadanie danych.
Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:
1. dostęp do danych
2. sprostowania lub przenoszenia danych
3. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych
4. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego wskazanego w obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zleconych usług realizowanych przez spółkę Just In Time Logistics Sp. z o.o. ul. Czarnohucka 10, 42-600 Tarnowskie Góry
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwice, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000505993, Kapitał zakładowy: 1 571 100 PLN, NIP: PL9542749383, REGON:243527093

Comments are closed.

Close Search Window